technik elektronik

Technik elektronik instaluje, montuje, konserwuje i naprawia aparaturę i urządzenia elektroniczne. Organizuje i wykonuje prace w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki.

Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów, zajmujących się instalowaniem, konserwowaniem, użytkowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Absolwent technikum elektronicznego to osoba przygotowana do pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i będąca w stanie szybko aktualizować wiedzę z niezwykle dynamicznej dziedziny, jaką jest elektronika.

Zakres zadań i czynności
Do zadań technika elektronika należy:
 • czytanie i wykonywanie schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elektronicznych;
 • interpretowanie zjawisk i stosowanie praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki;
 • posługiwanie się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych;
 • posługiwanie się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych;
 • montaż, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych, posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych;
 • wykonywanie oraz uruchamianie modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej;
 • dokonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz parametrów technicznych układów i urządzeń elektronicznych;
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawianie uszkodzonego sprzętu;
 • posługiwanie się aparaturą pomiarową i diagnostyczną;
 • projektowanie wyspecjalizowanych testerów dla różnych układów elektronicznych;
 • projektowanie, wykonywanie i uruchamianie prostych układów mikroprocesorowych;
 • przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji i uruchamiania urządzeń elektronicznych;
 • sporządzanie kalkulacji robót na stanowiskach wytwórczych, diagnostycznych, instalacyjnych oraz w serwisie;
 • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Dodatkowo tworzenie prostego oprogramowania dla układów mikroprocesorowych; prowadzenie zakładu serwisowego dla urządzeń elektronicznych.


Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie

Wykonywanie zawodu technik elektronik wymaga Uzdolnień i zainteresowań technicznych. Ważna jest zdolnośc koncentracji, cierpliwość i dokładność. Zawód ten wymaga zdolności logicznego myślenia i samodyscypliny. Cechami pożądanymi są zręczność manualna oraz dobry wzrok i słuch.

Kariera zawodowa
Technik elektronik może podejmować pracę w:
 • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych
 • w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego,
 • zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
 • warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • specjalistycznych placówkach handlowych.

Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.


Środki i narzędzia pracy

Technik elektronik podczas pracy posługuje się skrzynką narzędziową (nóż, komplet wkrętaków, szczypce do zdejmowania izolacji, lutownica, komplet szczypiec i śrubokrętów, szczypce do cięcia przewodów). Do jego narzędzi pracy zaliczyć można również: elementarne układy CMOS pozwalające na realizację układów liczników, rejestrów , itp., układy pamięci i mikrokontrolerów (np. rodziny AVR, PIC, Intel 51) oraz urządzenia pomiarowo-diagnostyczne: mierniki uniwersalne analogowe i cyfrowe, oscyloskopy, generatory, mostki pomiarowe, watomierze i sondy logiczne.