Egzamin zawodowy

Informacje dotyczące egzaminów w sesji Lato 2022

  termin składania deklaracji wzór deklaracji
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Formuła 2017
do 7 lutego 2022 r.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2022 – do 7 kwietnia 2022 r.
plik w formacie pdf
Egzamin zawodowy
Formuła 2019
do 7 lutego 2022 r. plik w formacie pdf


Kwalifikacje dla poszczególnych zawodów - podstawa programowa 2017Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy, do którego obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017 to:

  • inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
  • obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub
  • semestru,
  • część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
  • jawność zadań w części praktycznej egzaminu we wskazanych kwalifikacjach.

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:

  1. z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum 20 punktów), oraz
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Zdający, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada certyfikaty kwalifikacji zawodowej potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom zawodowy.

Na wniosek absolwenta do dyplomu zawodowego dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w

dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.


Więcej informacji o egzaminie zawodowym - formuła 2019 znajdziesz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. przystępują:

  1. uczniowie dotychczasowego czteroletniego technikum branżowych szkół I stopnia, oraz uczniowie i słuchacze szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 i realizują podstawę programową z 2017 r.

  2. Uczniowie dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem szkolnym 2017/2018, a nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej, powtarzają naukę i realizują podstawę programową z 2017 r.


Charakterystyka egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:
 a. z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego (aby zdać egzamin należy osiągnąć minimum 50% punktów możliwych do uzyskania),
 b. z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego (aby zdać egzamin należy uzyskać minimum 75% punktów możliwych do uzyskania).
2. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem: arkuszy i kart odpowiedzi.
3. Część praktyczna egzaminu trwa 120 lub 180 minut. Czas trwania egzaminu z danej kwalifikacji jest określony w Informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie dla zawodu (Formuła 2017), w którym wyodrębniono kwalifikację.
4. Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:
 • w - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa.


Więcej informacji o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - formuła 2017 znajdziesz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.CZY ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI I CERTYFIKATY KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ MOŻNA ŁĄCZYĆ, ABY OTRZYMAC DYPLOM ZAWODOWY?

TAK. Dla zdających, którzy zdali egzaminy zawodowe ze wszystkich kwalifikacji (wszystkie według formuły 2019) wyodrębnionych w danym zawodzie, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala końcowy wynik egzaminów zawodowych.

W przypadku zdania egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, ale w różnych formułach egzaminu, np. 2012, 2017 i 2019 – szczegółowe warunki wydawania dyplomu zawodowego określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1731).


Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP