Zawodowy „Mechaniak”

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku aktywnie realizuje kierunki polityki oświatowej państwa oraz wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego. Działania te związane są z pozyskiwaniem dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczniów kształcących się w zawodach technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Doskonalenie zawodowe naszej młodzieży możliwe jest dzięki realizacji projektu ZAWODOWCY II nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0015/18 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przewiduje wsparcie zawodowe w postaci kursów, szkoleń i staży zawodowych u pracodawców dla 120 uczniów naszej szkoły.

Projekt przewiduje następujące działania na rzecz uczniów:
 1. Szkolenia dla uczniów:
  1. Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC),
  2. Innowacyjne metody diagnozy i napraw pakietów elektronicznych we współczesnych pojazdach samochodowych (zwane IPC),
  3. Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowanie SPACE,
  4. Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne.
 2. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych specjalistycznych kursów dla uczniów:
  1. Kurs SEP,
  2. Koło elektroniki,
  3. Spawanie metodą MAG 135,
  4. Projektowanie i montaż układów elektropneumatycznych,
  5. Sterowanie silnikami.

Dodatkowo szkolne pracownie zawodowe zostaną doposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć pozalekcyjnych.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.09.2021, budżet projektu opiewa na kwotę 1 999 044,00 PLN


Opracowała: Grażyna Orchowska