Czas wytężonych przygotowań

Październik i listopad był czasem wytężonych przygotowań 16 uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku do wyjazdu na zagraniczne staże do Hiszpanii organizowanych w związku z realizacją projektu „Europejskie Staże” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie brali udział w zajęciach pedagogicznych, kulturowych i językowych.

Swoje przygotowania młodzież wyjeżdżająca na staże do Hiszpanii rozpoczęła od zajęć z języka hiszpańskiego. Na zajęciach położony jest nacisk na umiejętność komunikowania się w trakcie pracy i w czasie wolnym.

Podczas zajęć kulturowych uczniowie zapoznali się z historią Hiszpanii od czasów najdawniejszych do czasów nowożytnych. Przedstawiona została również historia współczesna i jej wpływ na życie codzienne Hiszpanów. Uczniowie zapoznali się z najważniejszymi osiągnięciami kultury hiszpańskiej, tradycjami oraz życiem codziennym oraz dorobkiem kulturalnym Andaluzji i regionu Grenady.

W ramach przygotowań odbyły się również spotkania z policjantką, które prowadziła nadkomisarz Agata Jonik z Powiatowej Policji w Ełku. W trakcie spotkań omówione zostały prawne aspekty pobytu za granicą, zagrożenia terrorystyczne i sposoby reakcji w przypadku wystąpienia takich zagrożeń oraz możliwych podczas pobytu na stażu kontaktów z migrantami pochodzącymi z innych kręgów kulturowych. Policjantka apelowała o tolerancję religijną, kulturową, etniczną, wyznaniową.

Zajęcia pedagogiczne miały na celu wzajemne poznanie się uczestników, nawiązanie pozytywnych relacji, budowanie własnej osobowości i sylwetki zawodowej, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność za siebie i innych, radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, pisanie CV i listu motywacyjnego.

Wszyscy uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Mają świadomość, jak ważne jest przygotowanie językowe oraz kulturowe.Opracowała: Agata Sewastianowicz