Zawodowi „Zawodowcy”

Dobry pracownik na rynku pracy to taki, który posiada szereg kompetencji zawodowych z zakresu umiejętności twardych i miękkich. Możliwość nabycia tych umiejętności w postaci certyfikowanych kursów i szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku daje udział w projekcie „Zawodowcy” (nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0014/17 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Wartość projektu prowadzonego w ZSM-E to prawie 2 miliony złotych.

Obecnie dla grupy 70 uczniów prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu:

Uczniowie mają możliwość rozwijania własnych pasji i zainteresowań podczas następujących zajęć pozalekcyjnych:

Uwieńczeniem doskonalenia zawodowego naszych uczniów, będzie odbycie przez nich w okresie wakacyjnym płatnego stażu zawodowego u lokalnych pracodawców.Opracowała: Grażyna Orchowska