Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej


W sobotę 1 grudnia 2018 r. uczniowie klas drugich ZSM-E w Ełku, wyjeżdżający na staż zawodowy do Hiszpanii w ramach projektu „Europejskie Staże” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4-godzinne szkolenie przeprowadziła Joanna Gałecka. Młodzież została poinstruowana, jak zachować się w przypadku omdlenia, utraty przytomności, padaczki, krwotoku, zawału serca, zadławienia, oparzenia, złamania, zwichnięcia i skręcenia. Po części teoretycznej uczniowie mogli przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) na fantomie. Zajęcia zakończono testem dotyczącym znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, który uczniowie napisali bezbłędnie.Opracowała: Joanna Gałecka