"Europejskie staże" - efekty realizacji projektu

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

W sobotę 1 grudnia 2018 r. uczniowie klas drugich ZSM-E w Ełku, wyjeżdżający na staż zawodowy do Hiszpanii w ramach projektu „Europejskie Staże” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4-godzinne szkolenie przeprowadziła Joanna Gałecka. Młodzież została poinstruowana, jak zachować się w przypadku omdlenia, utraty przytomności, padaczki, krwotoku, zawału serca, zadławienia, oparzenia, złamania, zwichnięcia i skręcenia. Po części teoretycznej uczniowie mogli przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) na fantomie. Zajęcia zakończono testem dotyczącym znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, który uczniowie napisali bezbłędnie.

Jedziemy do Hiszpanii!

Ruszyły przygotowania uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku do wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe do Hiszpanii w ramach projektu „Europejskie Staże”.

Swoje przygotowania młodzież wyjeżdżająca na staże do Hiszpanii rozpoczęła od zajęć z języka hiszpańskiego. Na zajęciach położony będzie nacisk na umiejętność komunikowania się w trakcie pracy i czasie wolnym.

Nauka języka hiszpańskiego jest dla uczniów nowością, ale wszyscy z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Mają świadomość, jak ważne jest przygotowanie językowe.


"Europejskie staże" - spotkanie informacyjne

W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rozpoczynamy realizację kolejnego programu staży zagranicznych dla uczniów. Tym razem jest to projekt „Europejskie staże” finansowany ze środków PO WER, realizowany na zasadach Programu ERASMUS+. W ramach tego programu uczniowie naszej szkoły będą odbywali trzytygodniowe staże zawodowe w Hiszpanii. Przewidujemy udział 32 uczniów w projekcie (16 osób w roku szkolnym 2018/2019 i 16 osób w roku szkolnym 2019/2020).

Uczestnicy rozpoczną swój udział w projekcie od zajęć przygotowujących do odbycia staży. W ramach tych zajęć uczniowie poznają kraj odbywania stażu, przygotują się do dłuższego pobytu za granicą pod względem mentalnym i kulturowym oraz odbędzie się kurs języka hiszpańskiego.

27 września 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne z uczniami. Podczas spotkania młodzież została zapoznana z celami projektu, terminami wyjazdów, kryteriami rekrutacji, ogólnymi zasadami pobytu. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali informacji na temat miasta, w którym będą odbywać staż oraz miejsca i warunków zakwaterowania podczas pobytu w Hiszpanii.