Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych elewacji od strony południowej budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w  Ełku - plik .pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - plik .doc

Załącznik nr 2 - Wykaz usług dotyczących prac konserwatorskich tynków - plik .doc

Załącznik nr 3 -Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - plik .doc

Załącznik nr 4 - Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy - plik .doc

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym - plik .doc

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - plik .doc

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków - plik .doc

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - plik .doc

Załącznik nr 9 - Projekt umowy - plik .doc

Załącznik nr 10 - Program prac konserwatorkich - plik .pdf

Załącznik nr 11 - Tabela przedmiaru robót - plik .pdf

Załącznik nr 12 - Fotografie budynku - plik .zip


Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP