EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie
„EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE”
2017-1-PL01-KA102-036179

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku ogłasza nabór uczniów chętnych do wzięcia udziału w praktykach zawodowych w Irlandii od 5.05.2019 r. do 02.06.2019 r. (jest to II grupa wyjazdowa licząca 20 osób) organizowanych w ramach projektu „Europejskie umiejętności zawodowe” realizowanego w ramach Programu ERASMUS+.

Celem podstawowym projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. Doprowadzą do niego cele szczegółowe projektu: ułatwienie uczestnikom poszerzenia – zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy – umiejętności zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych.

Uczeń ubiegający się o udział w projekcie musi spełniać następujące kryteria:

 1. jest uczeniem klasy trzeciej Technikum nr 6 w Ełku i kształci się w zawodzie:
  • technik elektryk,
  • technik mechatronik,
  • technik pojazdów samochodowych;
 2. zna język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, osiągając minimum ocenę dostateczną z języka za okres poprzedzający rekrutację;
 3. uzyskał średnią ocenę z przedmiotów zawodowych minimum 3,0 za ubiegły rok szkolny;
 4. uzyskał minimum poprawną ocenę zachowania za ubiegły rok szkolny;
 5. uzyskał pozytywną opinię wychowawcy;
 6. w wypadku zaistnienia takiej potrzeby, brane będzie pod uwagę kryterium dodatkowe: poziom dochodów na członka rodziny kandydata.

Uzupełnioną ankietę rekrutacyjną należy dostarczyć do koordynatora projektu – pani Agaty Sewastianowicz w terminie do 3 października 2018 r.