Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie inwestycji polegającej na likwidacji barier architektonicznych w pomieszczeniach edukacyjnych parteru budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku, w ramach projektu pn. „Stop barierom architektonicznym w poruszaniu się – likwidacja progów w pomieszczeniach sal lekcyjnych” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego w ramach Program wyrównywania różnic między regionami III. - plik .pdf

Załącznik nr 1 - Przedmiar

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (wraz z formularzem A + referencje, B, C i kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - plik .pdf

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (wraz z formularzem A + referencje, B, C i kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - plik .doc

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - plik .pdf

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - plik .doc


Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP