Zapytanie ofertowe

Wersja do druku

Ełk, dnia 12.04.2017 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W EŁKU Adres: 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 1

ZAPYTANIE OFERTOWE ZSM-E.I. 224/2/2017

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku ul. Armii Krajowej 1, 19-300 Ełk występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

I. Tytuł zamówienia: „Wykonanie programu prac konserwatorskich dla budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku położonego przy ul. Armii Krajowej 1 w Ełku”

II. Rodzaj zamówienia: usługa

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu prac konserwatorskich wraz z kosztorysem dla murów zewnętrznych i ich elementów ozdobnych dla budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku. Budynek wzniesiony w 1859 r. Prace wskazane w programie mają mieć na celu zabezpieczenie i utrwalenie zabytkowej substancji, zahamowanie procesów ich destrukcji, naprawienie murów zewnętrznych, elementów ozdobnych oraz ich zabezpieczenie.
2. Dokumentacja powinna obejmować w szczególności:
1) program prac konserwatorskich w 5 egzemplarzach,
2) kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach,
3) wersję elektroniczną ww. dokumentów w formacie PDF, na płycie cd/dvd,
3. Dokumentacja ma być uzgodniona z Konserwatorem Zabytków.
4. Dokumenty, o których w ust. 2 pkt 1-2 winny być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m.in.:
a) ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568).
b) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziecictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wiedza i doświadczenie Wykonawca winien przedstawić dowód wykonania w okresie ostatnich 3 lat podobnego zakresu prac, które uzyskały pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje osobą/osobami spełniającą/jącymi wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.

V. Termin wykonania zamówienia:
Ustala się następujący termin wykonania zamówienia: do 12.05.2017 r.

VI. Kryteria wyboru oferty:
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:


Lp. KRYTERIUM WAGA
1. Cena 80%
2. Doświadczenie osób dedykowanych do realizacji niniejszego zamówienia 20%
RAZEM 100%

3. Dokonywanie oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:
1) Dla kryterium „cena”: C= Cn / Co x 100 pkt x 80%
gdzie:
C = przyznane punkty za cenę
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co = cena oferty ocenianej
Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za usługę. W cenie uwzględnia się podatek VAT. W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
2) Dla kryterium „doświadczenie osób dedykowanych do realizacji niniejszego zamówienia”:
a) Osoba dedykowana do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonała co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu programu prac konserwatorskich dla murów zewnętrznych budynku wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź gminnej ewidencji zabytków – 20 pkt
b) Osoba dedykowana do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, wykonała co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu programu prac konserwatorskich dla murów zewnętrznych budynku wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź gminnej ewidencji zabytków – 10 pkt
D = przyznane punkty za doświadczenie osób
4. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę wg poszczególnych kryteriów.
Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + D
gdzie: W – ocena końcowa,
C – punkty za cenę,
D– punkty za doświadczenie osób.

VII. Miejsce i termin składania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku, ul. Armii Krajowej 1, 19-300 Ełk, Sekretariat, pokój nr 9.

do dnia: 24.04.2017 do godz. 11:00

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.
2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
Kopertę należy opisać następująco:
Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………..
Tytuł zamówienia: „Wykonanie programu prac konserwatorskich dla budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku położonego przy ul. Armii Krajowej 1 w Ełku”,
nr sprawy: ZSM-E.I. 224/2/2017,
nie otwierać przed 24.04.2017 r., godz. 11:00;
3. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
3) Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, mieć formę pisemną. Integralną częścią oferty jest formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4) Niezłożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
5) Do oferty należy dołączyć:
a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub aktualny odpis z KRS.
b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
c) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

VIII. Termin i warunki płatności:
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy, przelewem w terminie do 14 dni licząc od daty wpływu do siedziby Szkoły prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT.
2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
3. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.
6. W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:
Maksymilian Magreta, e-mail: zsme@edu.elk.pl, Tel. 87 610 31 09

IX. Załączniki
1. Formularz ofertowy (wzór) – Załącznik nr 1 plik docx   plik pdf
2. Oświadczenie - Załącznik nr 2 plik docx   plik pdf
3. Wzór umowy – Załącznik nr 3 plik docx   plik pdf
4. Karta adresowa zabytku – Załącznik nr 4 plik docx   plik pdf
5. Fotografie murów (zip) – Załącznik nr 5 plik ZIP


Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP