Mechaniak

to cenna przeszłość
i pewna przyszłość

Projekt "Zawodowcy"

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Ełcki/Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rozpoczyna realizację projektu „Zawodowcy” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0014/17 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie równość

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym

Aktualności

Godło Polski

Realizujemy projekty

Erasmus+

Zawodowcy

Doradztwo Zawodowe

Współpracujemy z:

PGE

ERBUD MAZURY


Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP